Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR„) je spoločnosť nukleon frame, s.r.o. so sídlom Davídkova 2375/29, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika a spoločnosť nukleon frame, s.r.o. so sídlom Nitrianska 1130/5, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika (ďalej len „prevádzkovatelia„).

 2. Kontaktní údaje správců jsou:

  nukleon frame, s.r.o.
  Davídkova 2375/29
  180 00 Praha 8 – Libeň
  Česká republika
  IČO: 17384273
  telefón: +420 724 261 984
  email: vojtech@nukleonframe.cz

  a

  nukleon frame, s.r.o.
  Nitrianska 1130/5
  821 08 Bratislava – Ružinov
  Slovenská republika
  IČO: 54799295
  DIČ: 2121810471
  telefón: +421 911 721 998
  email: peter@nukleonframe.cz

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovatelia nevymenovali úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje, ktoré ste im poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovatelia získali v dôsledku vybavenia vašej objednávky alebo prostredníctvom webového kontaktného formulára na webovej stránke nucleonframe.cz.

 2. Prevádzkovatelia spracúvajú vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo vybavenie vašich požiadaviek.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • [1] oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • [2] Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcami; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu ani ju zo strany správcov plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity,
  • spracovanie požiadaviek zadaných prostredníctvom webového kontaktného formulára na nukleonframe.cz.

 3. Na strane prevádzkovateľov dochádza [4] k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcami a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
  • po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 15 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí obdobia uchovávania prevádzkovatelia osobné údaje vymažú.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľov)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

  • tých, ktorí sa podieľajú na dodávke tovaru, služieb alebo realizácii platieb podľa zmluvy,
  • osoby zapojené do prevádzky služieb,
  • poskytovanie marketingových služieb.

 2. Prevádzkovatelia nemajú v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb a cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Podľa podmienok GDPR máte:

  • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
  • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľov uvedený v článku I týchto podmienok.

 2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovatelia vyhlasujú, že prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Prevádzkovatelia prijali technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej podobe, najmä bezpečné ukladanie záloh a bezpečné prístupové heslá.

 3. Prevádzkovatelia vyhlasujú, že prístup k osobným údajom majú len nimi poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním webového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom webového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito podmienkami ochrany osobných údajov v plnom rozsahu.

 3. Správcovia sú oprávnení tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejnia na svojej webovej stránke alebo vám pošlú novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcom.

   

Tieto podmienky nadobudli účinnosť 1. januára 2023.