Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou nukleon frame, s.r.o. se sídlem na adrese Davídkova 2375/29, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika a nukleon frame, s.r.o. se sídlem na adrese Nitrianska 1130/5, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika(dále jen: „správci“).

 2. Kontaktní údaje správců jsou:

  nukleon frame, s.r.o.
  Davídkova 2375/29
  180 00 Praha 8 – Libeň
  Česká republika
  IČO: 17384273
  telefon: +420 724 261 984
  email: vojtech@nukleonframe.cz

  a

  nukleon frame, s.r.o.
  Nitrianska 1130/5
  821 08 Bratislava – Ružinov
  Slovenská republika
  IČO: 54799295
  DIČ: 2121810471
  telefon: +421 911 721 998
  email: peter@nukleonframe.cz

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správci zpracovávají osobní údaje, které jste jim poskytl/a nebo osobní údaje, které správci získali na základě plnění Vaší objednávky či prostřednictvím webového kontaktního formuláře na stránkách nukleonframe.cz.

 2. Správci zpracovávají Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo vyřízení Vašich požadavků.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • [1] oprávněný zájem správců na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • [2] Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správci; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správců plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
  • vyřízení požadavků zadaných skrze webový kontaktní formulář na nukleonframe.cz.

 3. Ze strany správců dochází [4] k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchování údajů

 1. Správci uchovávají osobní údaje:
   
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správci a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správci osobní údaje vymaží.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správců)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   
  • podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správci nemají v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správců uvedený v čl. I těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správci prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správci přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečné uložení záloh a bezpečná přístupová hesla.

 3. Správci prohlašují, že k osobním údajům mají přístup pouze jimi pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním webového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správci jsou oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašlou novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správcům poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.